Algemene voorwaarden

LIMITLESS DJS | Hoge Bremberg 21, 4873LD, Etten-Leur | T: +31643240715 | E: info@limitlessdjs.nl | www.limitlessdjs.nl
KvK: 55659438| BTW nr. : NL172029600B01 | RABO Bank IBAN: NL48 RABO 011 48 60 092 t.n.v. LIMITLESS DJS
ALGEMENE VOORWAARDEN LIMITLESS DJS, OKTOBER 2015
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, onder andere op overeenkomsten, offertes en aanbiedingen, van LIMITLESS DJS, gevestigd in Etten-Leur.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
2. LIMITLESS DJS: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. LIMITLESS DJS exploiteert de website www.limitlessdjs.nl.
3. OPDRACHTGEVER: Degene die LIMITLESS DJS een opdracht verstrekt voor een Optreden van een artiest van LIMITLESS DJS;
4. ARTIEST: De beroepsbeoefena(a)r(en) op het gebied van kunsten en amusement, zijnde dj en/of saxofonist; die namens LIMITLESS DJS werkzaam is. Dit kan ook een toeleverancier zijn. Een toeleverancier is degene die zich direct of indirect met LIMITLESS DJS heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen. Een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere voor licht, geluid;
5. WEDERPARTIJ: De Opdrachtgever en/of de Toeleverancier;
6. MEERWERK: Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor LIMITLESS DJS en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
8. RIDERS: Speciale, aanvullende bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
9. UITKOOPSOM: Zijnde de netto gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met omzetbelasting;
10. OPTREDEN: De te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst;
11. OVEREENKOMST: De overeenkomst die LIMITLESS DJS en de Opdrachtgever aangaan naar aanleiding van een boeking/optreden van een artiest van LIMITLESS DJS;
12. PARTIJEN. LIMITLESS DJS, Artiesten en de Opdrachtgever gezamenlijk.
13. WEBSITES: De LIMITLESS DJS website: www.limitlessdjs.nl

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID/ WERKINGSSFEER

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, onder andere op offertes, aanbiedingen, facturen en gesloten overeenkomsten van LIMITLESS DJS.
2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, binden LIMITLESS DJS niet, tenzij deze vooraf expliciet door LIMITLESS DJS schriftelijk zijn aanvaard.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5. Het eventueel niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3A: OVEREENKOMSTEN MET WEDERPARTIJ

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van LIMITLESS DJS zijn steeds vrijblijvend.
2. Een aanbieding wordt een definitieve Overeenkomst wanneer de Opdrachtgever mondeling, dan wel telefonisch, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij LIMITLESS DJS. Op dit moment wordt de Wederpartij door LIMITLESS DJS ook bevestigd en is een Overeenkomst tot stand gekomen.
3. LIMITLESS DJS zal de Overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van LIMITLESS DJS.
4. Indien LIMITLESS DJS het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de Overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft LIMITLESS DJS, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post of e-mail aan de Wederpartij wordt medegedeeld.
5. LIMITLESS DJS heeft het recht om extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, als Meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Meerwerk wordt eventueel afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien LIMITLESS DJS daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
7. Eventuele voorlopige aanvragen en opties op Optredens verlopen binnen 14 (veertien) dagen, zonder opgaaf van reden en zonder mededeling. De Opdrachtgever kan deze omzetten in definitieve overeenkomst(en) en/of boeking(en) of de aanvraag/optie kosteloos annuleren. Een en ander dient schriftelijk te worden gedaan (per email of per briefpost).

ARTIKEL 3B: OVEREENKOMSTEN MET ARTIEST

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van LIMITLESS DJS zijn steeds vrijblijvend.
2. Een aanbieding wordt een definitieve Overeenkomst wanneer de Artiest mondeling, dan wel telefonisch, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij LIMITLESS DJS. Op dit moment wordt de Artiest door LIMITLESS DJS ook bevestigd en is een Overeenkomst tot stand gekomen.
3. LIMITLESS DJS zal de Overeenkomst met de Artiest schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Artiest doen toekomen. De Artiest draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van LIMITLESS DJS.
4. Indien LIMITLESS DJS het door de Artiest ondertekende afschrift van de Overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Artiest retour heeft ontvangen, dan heeft LIMITLESS DJS, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post of e-mail aan de Artiest wordt medegedeeld.
5. LIMITLESS DJS heeft het recht om extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmering van welke aard dan ook, in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomst zijn vastgelegd, als Meerwerk bij de Artiest in rekening te brengen.
6. Meerwerk wordt eventueel afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien LIMITLESS DJS daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
7. Eventuele voorlopige aanvragen en opties op Optredens verlopen binnen 14 (veertien) dagen, zonder opgaaf van reden en zonder mededeling. De Artiest kan deze omzetten in definitieve overeenkomst(en) en/of boeking(en) of de aanvraag/optie kosteloos annuleren. Een en ander dient schriftelijk te worden gedaan (per email of per briefpost).

ARTIKEL 4: OFFERTES

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van LIMITLESS DJS zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever of Artiest aanvaard, dan heeft LIMITLESS DJS het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De Opdrachtgever of Artiest kan geen rechten ontlenen aan door of namens LIMITLESS DJS verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden LIMITLESS DJS niet.
3. LIMITLESS DJS kan niet aan zijn offerte en/of aanbieding worden gehouden wanneer de Opdrachtgever of Artiest redelijkerwijs kan begrijpen dat deze of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht LIMITLESS DJS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

ARTIKEL 5: DERDEN

1. LIMITLESS DJS is bevoegd om derden in te schakelen, ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen.
2. LIMITLESS DJS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door toedoen van een derde.
3. LIMITLESS DJS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door toedoen van een Artiest.

ARTIKEL 6: ARTIEST EN EVENEMENT

1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met LIMITLESS DJS, volledig bekend te zijn met de prestaties van LIMITLESS DJS en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.
2. De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
3. De Opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval er een podium aanwezig is dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden (bij buitenoptredens) redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan LIMITLESS DJS en diens eigendommen, dienst Artiesten, diens betrokkenen en/of zaken van de Toeleverancier en/of LIMITLESS DJS. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mochten maken, in overleg met LIMITLESS DJS een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de handhaving van de orde tijdens opbouw, optreden en afbouw;
c. Indien er Rider(s) zijn verschaft door LIMITLESS DJS dan dient deze door de Opdrachtgever te zullen worden nageleefd. LIMITLESS DJS zal de Opdrachtgever bij het overleggen van het contract informeren over de door LIMITLESS DJS gehanteerde Rider(s);
d. dat eventuele werkzaamheden van anderen en/of derden in dezelfde ruimte(s) in/bij het Optreden tijdig beëindigd dan wel ontbelemmerend zijn voor LIMITLESS DJS en zijn Toeleverancier(s);
e. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet overheidswege, in de ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden, niet zal worden overschreden.
4. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a. dat LIMITLESS DJS en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht hebben op tenminste drie gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b. dat LIMITLESS DJS en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht hebben op een gratis eenvoudige maaltijd, indien de deelname aan het evenement langer dan 2 (twee) uur duurt;
c. dat LIMITLESS DJS en zijn medewerkers, gerechtigd zijn elk gecontracteerd uur 15 (vijftien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
5. Een afgesproken tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Enkel met instemming van LIMITLESS DJS kan de duur van een Optreden worden verlengd en als Meerwerk in rekening worden gebracht.
6. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na toestemming van LIMITLESS DJS of dienst Artiesten.
7. LIMITLESS DJS behoudt zich het recht voor alsnog (een onderdeel van) het evenement te annuleren, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval LIMITLESS DJS op of nabij de datum van het evenement een televisieoptreden, tv-opname, radio-optreden, buitenlandse tournee of een andere belangrijke promotionele bezigheid heeft, zonder dat LIMITLESS DJS hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt. De Overeenkomst wordt in zulks geval ontbonden.
8. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7 is omschreven, dan wel de desbetreffende LIMITLESS DJS is door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft LIMITLESS DJS het recht het desbetreffende optreden te annuleren, zonder dat LIMITLESS DJS schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever.
9. De Toeleverancier(s) garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met LIMITLESS DJS gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
10. De Artiest garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met LIMITLESS DJS gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
11. Het parkeren van vervoersmiddelen van LIMITLESS DJS dient mogelijk te zijn binnen een straal van 100 (honderd) meter van de plaats van het Optreden. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
12. LIMITLESS DJS heeft het recht om een voor hem acceptabel en gebruikelijk geluidsvolume te produceren.
13. Indien LIMITLESS DJS wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door niet toereikbare technische voorzieningen genoodzaakt is om het Optreden (vroegtijdig) te beëindigen, behoudt LIMITLESS DJS het recht om het overeengekomen totaalbedrag op te eisen. Alle schade aan apparatuur en/of eigendommen van LIMITLESS DJS komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan LIMITLESS DJS te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door LIMITLESS DJS aangestelde partij.
14. Indien de veiligheid van LIMITLESS DJS en/of LIMITLESS DJS niet kan worden gewaarborgd zijn deze partijen gerechtigd om het Optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gages.
15. Indien er tijdens het Optreden rekening gehouden dient te worden met geluidsbegrenzers en/of maximale volumes, dient LIMITLESS DJS hier tenminste 14 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail van op de hoogte te worden gesteld.
16. De artistieke diensten van LIMITLESS DJS kunnen gezien het creatieve karakter aan wijzigingen en/of uitvoeringsmodaliteiten onderhevig kunnen zijn, zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding ontstaat.
17. Wanneer de Opdrachtgever verzoekt om later dan in het contract vermeld staat te beginnen met het Optreden, kan aan dit verzoek enkel worden voldaan met toestemming van LIMITLESS DJS. Eventuele wachttijd kan in de kosten worden doorberekend.

ARTIKEL 7: PROMOTIEMATERIALEN

1. De Opdrachtgever behoeft schriftelijke toestemming van LIMITLESS DJS met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van LIMITLESS DJS op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woord (inclusief internet).
2. De Opdrachtgever garandeert correcte naamsvermelding van de Artiest in alle uitingen betreffende het Optreden.
3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van LIMITLESS DJS of Artiest geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met naam, beeltenis, logo etcetera van LIMITLESS DJS te verspreiden en/of verkopen.

ARTIKEL 8: AQUISITIE NAMENS OPDRACHTGEVER

1. Het is ARTIEST op geen enkele wijze toegestaan om aqcuisitie te doen anders dan voor LIMITLESS DJS wanneer men namens LIMITLESS DJS is ingehuurd. Hieronder vallen o.a.:
- het neerleggen van visitekaartjes die niet van LIMITLESS DJS zijn maar bijvoorbeeld van ARTIEST zelf.
- het tonen of noemen van de naam van de act / dienst / product die niet naar LIMITLESS DJS leidt.
- het geven van eigen contactgegevens
- en alle andere andere vormen van acquisitie vooraf, gedurende of na afloop van het OPTREDEN..
2. Indien met alsnog acquisitie doet, die niet voor LIMITLESS DJS is, is LIMITLESS DJS gerechtigd om een direct opeisbare boete op te eisen van ten minste €1000,- + alle extra geleden schade. Dit geldt per incident.
3. LIMITLESS DJS is gerechtigd om dit bedrag af te halen van eventuele openstaande bedragen en tegoeden van LIMITLESS DJS naar ARTIEST.
4 Voor acts welke LIMITLESS DJS exclusief vertegenwoordigd, is het op geen enkele wijze toegestaan om eigen-, danwel andere contactgegevens te tonen dan die van de LIMITLESS DJS. Dit op bijvoorbeeld websites, social media, flyers en alle andere mogelijkheden om promotie te maken. Per overtreding geldt dezelfde boete zoals omschreven in artikel 8.3 en 8.4.

ARTIKEL 9: RECHTEN

1. De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door LIMITLESS DJS en dienst artiesten ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij LIMITLESS DJS. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIMITLESS DJS van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

ARTIKEL 10: PRIJZEN EN GAGES

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Artiest en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van LIMITLESS DJS prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is LIMITLESS DJS gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Hetzelfde is van toepassing tussen LIMITLESS DJS en dienst artiesten. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven vanuit LIMITLESS DJS naar de Opdrachtgever exclusief omzetbelasting, reiskosten, eventueel bijkomende licht- en geluidssets en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of SABAM en/of de aan SENA af te dragen rechten.
4. LIMITLESS DJS is niet verantwoordelijk voor de afdracht van kosten en/of rechten omtrent creatieve, auteursrechtelijke en andere soorten heffingen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor afdrachten aan BUMA/STEMRA en/of SABAM en/of de aan SENA en/of andere (auteursrechtelijke) organisaties.
5. In een Uitkoopsom zijn verschuldigde loonbelasting(en) en/of sociale verzekeringspremie(s) inbegrepen.

ARTIKEL 11A: BETALINGEN VAN OPDRACHTGEVER AAN LIMITLESS DJS

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Ook Meerwerk dient binnen 10 dagen na factuurdatum te worden betaald.
2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. LIMITLESS DJS heeft alsdan het recht om, zonder nadere aankondiging, van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan LIMITLESS DJS verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan LIMITLESS DJS tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde bedrag, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door LIMITLESS DJS in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft LIMITLESS DJS het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens LIMITLESS DJS voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. LIMITLESS DJS is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van LIMITLESS DJS te verschaffen.
8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. Indien de Opdrachtgever één of meerdere vorderingen op LIMITLESS DJS heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
10. De Opdrachtgever verplicht zich jegens LIMITLESS DJS nimmer direct betalingen te verrichten aan een Toeleverancier, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 11B: BETALINGEN VAN ARTIEST AAN LIMITLESS DJS

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Artiest te geschieden binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum, zonder dat de Artiest het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Ook Meerwerk dient binnen 10 dagen na factuurdatum te worden betaald.
2. Indien de Artiest niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. LIMITLESS DJS heeft alsdan het recht om, zonder nadere aankondiging, van de Artiest in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Artiest voor iedere maand over het aan LIMITLESS DJS verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Artiest in dat geval aan LIMITLESS DJS tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde bedrag, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
4. Onverminderd het vorenstaande is de Artiest gehouden alle andere door LIMITLESS DJS in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de Artiest niet in het belang van LIMITLESS DJS handelt, dan heeft LIMITLESS DJS het recht diens verplichtingen jegens de Artiest op te schorten.
6. In het geval er meer dan één Artiest is, is ieder der Artiesten jegens LIMITLESS DJS voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. LIMITLESS DJS is steeds gerechtigd de Artiest te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Artiest is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van LIMITLESS DJS te verschaffen.
8. Door de Artiest gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Artiest dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. Indien de Artiest één of meerdere vorderingen op LIMITLESS DJS heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Artiest af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Artiest (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
10. De Artiest verplicht zich jegens LIMITLESS DJS nimmer direct betalingen te verrichten aan een Toeleverancier, tenzij anders is overeengekomen.
11. Artiest dient gebruik te maken van het factuurbetalingssysteem zoals voorzien wordt door LIMITLESS DJS. De Artiest is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct aanleveren van de factuur en factuurgegevens. Indien gebruik wordt gemaakt van eigen facturatiesystem door de Artiest, is de Artiest alsnog verplicht de factuur volgens de door LIMITLESS DJS voorziene facturatiesysteem te voorzien.

ARTIKEL 12: ANNULERINGEN

1. De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met LIMITLESS DJS gesloten Overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan LIMITLESS DJS mede te delen. In het geval de Opdrachtgever de met LIMITLESS DJS gesloten overeenkomst tot 90 (negentig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 20 % (twintig procent) van het totale factuurbedrag jegens LIMITLESS DJS verschuldigd.
2. In het geval de Opdrachtgever de met LIMITLESS DJS gesloten overeenkomst 89 (negenentachtig) tot 31 (één-en-dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 40 % (veertig procent) van het totale factuurbedrag jegens LIMITLESS DJS verschuldigd.
a. Vanaf de 31e (één-en-dertigste) dag tot 14e (veertiende) vóór het evenement is de Opdrachtgever jegens LIMITLESS DJS 60 % (zestig procent) verschuldigd.
b. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement is de opdrachtgever 80 % (tachtig procent) van het factuurbedrag verschuldigd.
c. Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement de overeenkomst met LIMITLESS DJS(gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele (honderd procent) factuurbedrag verschuldigd.
d. Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2. 3. De Opdrachtgever en Artiest vrijwaart LIMITLESS DJS volledig voor iedere aanspraak van een Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst. 4. Annulering door LIMITLESS DJS naar Opdrachtgevers te allen tijde mogelijk bij overmacht en/of ziekte van LIMITLESS DJS. Reeds vooruitbetaalde bedragen van de Opdrachtgever met betrekking tot een afgesproken Optreden dat niet doorgaat, worden aan de Opdrachtgever gerestitueerd.
5. Kosteloze annulering door LIMITLESS DJS naar Artiesten en alle andere leveranciers is ten alle tijden kosteloos mogelijk. Voorbeelden: dit kan wanneer de alsnog Opdrachtgever een andere Artiest boekt, een ander tijdstip kiest, wanneer Artiest niet kan, etcetera.

ARTIKEL 13: KLACHTEN

1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met LIMITLESS DJS gesloten Overeenkomst, dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide Partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 (vijf) dagen na het evenement, aan LIMITLESS DJS per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID/ VRIJWARING

1. LIMITLESS DJS en dienst Artiesten kunnen door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van LIMITLESS DJS of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op LIMITLESS DJS enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door LIMITLESS DJS uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. LIMITLESS DJS en kan door de Artiest nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van LIMITLESS DJS of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op LIMITLESS DJS enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door LIMITLESS DJS uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
3. LIMITLESS DJS is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
4. LIMITLESS DJS is jegens de Artiest niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door LIMITLESS DJS of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van LIMITLESS DJS. Bijvoorbeeld: licht- en geluidsinstallaties, overige apparatuur en/of bezittingen van LIMITLESS DJS en dienst Artiesten, al dan niet ingehuurd. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever is er ook in geval van stroomstoring, lekkage, onveilig handelend publiek etcetera. De Opdrachtgever vrijwaart LIMITLESS DJS en dienst Artiesten voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 15) komen alle (on)kosten van LIMITLESS DJS, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door LIMITLESS DJS ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart LIMITLESS DJS en diens Artiesten tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van LIMITLESS DJS om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van LIMITLESS DJS, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart LIMITLESS DJS tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
6. De Opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitviering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.
7. De Artiest dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.
8. Eventuele aansprakelijkheid van LIMITLESS DJS is beperkt tot maximaal de overeengekomen factuursom. LIMITLESS DJS is nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door LIMITLESS DJS gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen LIMITLESS DJS kan worden aangesproken tot vergoeding van schade beperkt tot 6 maanden.
9. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens LIMITLESS DJS en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart LIMITLESS DJS tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan LIMITLESS DJSen/of Artiest heeft verstrekt;
b. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door LIMITLESS DJS en/of Artiest gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
c. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan LIMITLESS DJS zijn verschaft en/of voorgeschreven.
10. De Artiest verliest diens rechten jegens LIMITLESS DJS en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart LIMITLESS DJS tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. Voormelde schade is ontstaan doordat de Artiest onjuiste en/of onvolledige informatie aan LIMITLESS DJS en/of derde partij(en) heeft verstrekt;
b. Voormelde schade is ontstaan doordat de Artiest niet conform de door LIMITLESS DJS en/of derde partij gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
c. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Artiest aan LIMITLESS DJS zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 15: ONTBINDINGEN

1. LIMITLESS DJS is gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
a. het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
b. Een der partijen surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
c. Een der partijen door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
d. LIMITLESS DJS gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
e. LIMITLESS DJS gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Artiest om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

ARTIKEL 16: OVERMACHT EN ONUITVOERBAARHEID

1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor LIMITLESS DJS en dienst Artiesten diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor LIMITLESS DJS als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
Brand, stroomstoring, lekkage, ongeval of andere voorvallen;
Een dag van nationale rouw;
Contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
Werkstaking;
Natuurrampen;
Ziekte van LIMITLESS DJS en/of dienst Artiesten;
Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie LIMITLESS DJS voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens LIMITLESS DJS.
Met inachtneming van artikel 13 lid 5 van deze voorwaarden is LIMITLESS DJS in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat LIMITLESS DJS hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van LIMITLESS DJS te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning(en) en/of ontheffing(en) aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.
3. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover LIMITLESS DJS in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan LIMITLESS DJS verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
4. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover LIMITLESS DJS in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan LIMITLESS DJS verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

ARTIKEL 17: ONVERBINDENDHEID / HIATEN

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

ARTIKEL 18: VOORWAARDEN BIJ OP- EN AFBOUW

1. Aanwezigheid van trappen of een lift tussen de laadlosplaats en de speelplek en loopafstand
De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en de plaats van het optreden dient vooraf door Opdrachtgever aan LIMITLESS DJS te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de laad/losplaats en de plaats van het optreden dan zal extra sjouwhulp (minimaal 2 personen) door Opdrachtgever voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van het optreden.
2. Indien er geen extra sjouwhulp voorzien is door Opdrachtgever kan de opdracht mogelijk niet worden uitgevoerd. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever blijven echter onverminderd van toepassing. Indien er voorafgaand aan een optreden en/of na afloop geen sjouwhulp aanwezig blijkt zullen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht van minimaal € 350. Indien door het ontbreken van deze sjouwhulp voor LIMITLESS DJS extra kosten ontstaan of derde partijen kosten in rekening brengen die indirect een gevolg zijn van de ontstane situatie, zullen deze kosten ook worden doorbelast en is opdrachtgever verplicht ook deze te voldoen. De beoordeling of er adequate sjouwhulp aanwezig is ligt ten alle tijden bij LIMITLESS DJS.
3. In het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de laadlosplaats en de plek van het optreden is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Er dient wel melding gemaakt te worden dat de spullen via een lift moeten en de lift dient aan de volgende eisen te voldoen: de minimale afmetingen van een lift moet 90x125x125cm (bxhxd) zijn. De deur moet minimaal 80 centimeter breed zijn. De lift moet een hefvermogen van minimaal 350 kg hebben. Ook worden er in dit geval extra kosten in rekening gebracht met een minimum van €150,-..
4. Indien de afstand laad/losplaats en de plaats waar de artiest het optreden zal verzorgen een langere afstand betreft dan 25 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door de opdrachtgever aan de artiest en aan LIMITLESS DJS te worden gemeld, er zal dan extra sjouwhulp worden ingehuurd. Let op, grind of kinderkopjes worden niet beschouwd als deugdelijk verhard, er dient een verharde vlakke ondergrond te zijn. Voor deze extra sjouwhulp zullen extra kosten in rekening worden gebracht. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de hier genoemde eisen niet of onvoldoende wordt voldaan kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij de artiest of bij LIMITLESS DJS. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 19: GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de door LIMITLESS DJS gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door LIMITLESS DJS en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar LIMITLESS DJS gevestigd is, bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter. Niettemin heeft LIMITLESS DJS het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat LIMITLESS DJS aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

ARTIKEL 20: SCHADE EN DIEFSTAL

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook.
1. Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de wederpartij aan LIMITLESS DJS verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging.
2. Schade voortvloeiend uit ontvreemding komt geheel ten laste van huurder. Apparatuur is door verhuurder bij gebruik op locatie niet verzekerd. Huurder dient zelf verzekeringen tegen schade en/of diefstal af te sluiten, dan wel meer dan voldoende maatregelen te nemen om ontvreemding te voorkomen. Bij vermissing van apparatuur zal verhuurder in alle gevallen huurder een bedrag ter hoogte van de actuele vervangingswaarde van het vermiste in rekening brengen.
Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde.
Indien verhuurder aansprakelijk is voor directe schade voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde dan kan de schadeloosstelling nooit meer zijn dan maximaal drie keer de factuurwaarde van het gehuurde.